Курс тули улгучэн "Они кэдэӈэс окин синӈи индус ӈэлэвкэн одяран"

Тэливкэн. Эр алагудяри курсту материал он бэе ӈэлэвкэн ситуация оракин, бидеӈэн. Алагунмачин одяран, бэел савкал одядадын, кэдерэ окин ӈэлэвкэн ситуациял оракин.

Алагун манавракин, бэел садеӈан тадук эравэ:

– он мэнми дэсутми, тадук он бими ӈэлэвкэн ситуация оракин;

– психологическай тэрэдери он бэелду одяран эр ситуацияду, тадук он бэелду ичэвкэндеӈэн;

– аят оми эва сунду гунчэн, упкат мероприятиялва оми, он дэсутми бугады ӈэлэвкэндук, техногеннайдук да;

– мэнми, мэнӈи дюганми он дэсутми ӈэлэвкэн ситуацияду, аят, бэркэт оми производстваду авария оракин;

– умунупкивчэ, мэдэкэнды средстват тэдэт одями.

Эр алагун упкат бэелду.